ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 62
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 32131
ΔΗΜΟΣ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2261088409