ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 25
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741022609