ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  XAΡITINH

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΡΑΤΟΥ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 26221
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΪΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610220839