ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ

ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΙΓΓΟΛΟΣ



ΟΔΟΣ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10445
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103820575