ΜΑΚΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15561
ΔΗΜΟΣ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106542238