ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ www.ourdoctor.gr

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα www.ourdoctor.gr ή ταυτόχρονα προς τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, σημαίνει και παράλληλα δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους και τις οικείες προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως δεν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.ourdoctor.gr.


Όλα τα μέλη, καθώς και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.ourdoctor.gr. αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη ή και συναφή χρήση αυτού του ιστότοπου, θα εφαρμόζουν και κυρίως θα δεσμεύονται από τους κάτωθι, αναλυτικά αναφερόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, αντίταξης, αλλά και απλής διαφωνίας με έναν ή με περισσότερους όρους, όλα τα μέλη, καθώς και οι επισκέπτες, οφείλουν να αποφύγουν στο διηνεκές κάθε επίσκεψη και κυρίως χρήση των παρεχόμενων στον οικείο ιστότοπο δεδομένων, υπηρεσιών και πληροφοριών.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας www.ourdoctor.grδιατηρούν ανέπαφο και ακέραιο το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, με την επακόλουθη δέσμευση να δημοσιοποιούν κάθε τροποποίηση, ανακοινώνοντάς την στον οικείο δικτυακό τόπο www.ourdoctor.gr. Όλα τα μέλη, καθώς και οι επισκέπτες, σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο www.ourdoctor.grοφείλουν να ενημερώνονται εκ προοιμίου και να λαμβάνουν γνώση τυχόν επελθουσών τροποποιήσεων. Σε κάθε μάλιστα περίπτωση που τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον οικείο δικτυακό τόπο, μετά τη δημοσίευση - ανακοίνωση λαβουσών χώρα τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δικτυακός τόπος www.ourdoctor.grέχει δημιουργηθεί προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με λειτουργούσες ελληνικής προέλευσης και εθνικότητας επιχειρήσεις του ιατρικού χώρου. Το www.ourdoctor.grκατ’ ουσία είναι ένας ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό αυτόν έχουν όλες οι επιχειρήσεις ιατρικού ενδιαφέροντος , ανεξάρτητα του κλαδικού και εμπορικού μεγέθους τους, καθώς επίσης και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου.

Η απλή και μόνο καταχώριση των παραπάνω ομάδων στον παρόντα Επαγγελματικό Οδηγό γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ

Το www.ourdoctor.grκαι συνακόλουθα οι διαχειριστές της ιστοσελίδας καμία απολύτως ευθύνη φέρουν σχετικά με την ορθότητα και το περιεχόμενο των αναφερομένων πληροφοριών. Ο τυπικός έλεγχος των εγγραφών, που λαμβάνει χώρα κατά την εκάστοτε γενόμενη, ατομική ή ομαδική, καταχώριση από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας πραγματοποιείται επί σκοπώ αποφυγής οποιασδήποτε κακόβουλης χρήσης και αναγραφής οποιουδήποτε υβριστικού περιεχομένου. Δεδομένο επίσης θεωρείται το γεγονός ότι το περιεχόμενο κάθε καταχώρισης δεν ελέγχεται ως προς την ορθότητα των εν αυτή περιλαμβανομένων πληροφοριών (λ.χ, εμπορικός τίτλος, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κλπ ). Ο έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των διδόμενων πληροφοριών, ως επίσης και η ορθή χρήση των παρεχόμενων δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας τελεί στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους, χρήστη και επισκέπτη αυτής. Για αυτόν το λόγο, το www.ourdoctor.grκαι κατ’ επέκταση οι διαχειριστές της οικείας ιστοσελίδας ούτε αναλαμβάνουν κάθε μορφής ευθύνη, ούτε δεσμεύονται, ούτε παρέχουν οποιουδήποτε είδους εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια χρήσης και περισσότερο με την ορθότητα και εγκυρότητα των σε αυτήν τη σελίδα περιεχομένων.

Ο δικτυακός τόπος www.ourdoctor.gr είναι εξαιρετικά πιθανό να παραπέμπει είτε μέσω "συνδέσμων", είτε hyperlinks, είτε διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες. Οι πάροχοι και διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων φέρουν πλήρη - αστική και ποινική - ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αποκλειόμενης σχετικώς κάθε μορφής και διαβάθμισης ευθύνης του www.ourdoctor.grόπως ενδεικτικά η ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ευθύνη περί δικαιωμάτων τρίτων προσώπων. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη, καθώς και οι επισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Καθ’ ην δε περίπτωση ανακύψει οποιοδήποτε θέμα εξ αιτίας της επίσκεψης ή και της χρήσης αυτών των ιστοσελίδων, τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεωτικά απευθύνονται άμεσα στους παρόχους και διαχειριστές αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο www.ourdoctor.grπροκειμένου: α) να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος, σχετικά με την ταυτότητα και προέλευσή του, β) να προκληθεί ζημία με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση και λειτουργία του, γ) να παρεμποδισθεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη σε αυτόν.. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (λ.χ, πνευματικά δικαιώματα, συγγενικά δικαιώματα, κλπ), τα λοιπά περιεχόμενα του δικτυακού τόπου www.ourdoctor.gr (όπως λογότυπο, πηγαίος κώδικας, κ.α) συνιστούν αποκλειστική και ήδη κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας www.ourdoctor.gr, προστατεύονται δε από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.
Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης και καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής από οποιονδήποτε χρήστη. Τα προϊόντα, τα δεδομένα και οι υπηρεσίες τρίτων, που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.ourdoctor.gr, είτε αφορούν σε διαφημιζόμενους, είτε σε μέλη, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία αυτών (των τρίτων), οι οποίοι και φέρουν κάθε σχετική ευθύνη.
Με αυτό το δεδομένο γίνεται κατανοητό πως οι τρίτοι επιτρέπουν στον εκάστοτε χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση ή και την αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση αυτού του χρήστη. Αναγνωρίζουν δε αυτοί και εγγυώνται ότι το υλικό που δημοσιεύουν ή απέστειλαν είναι αληθές και ακριβές, τελεί δε υπό την κυριότητά τους. Επίσης δεσμεύονται πως ελέγχουν τα εξ αυτού παρελκόμενα δικαιώματα και ότι η χρήση αυτού του υλικού δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν προξενεί ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τέλος δεσμεύονται πως σε κάθε περίπτωση που αυτό το ζήτημα ανακύψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα αποζημιώσουν υλικά καθ’ ολοκληρία και θα αποκαταστήσουν στο έπακρο κάθε ηθική βλάβη των διαχειριστών της ιστοσελίδας www.ourdoctor.grκαι όσους συνδέονται με αυτήν, αναφορικά με το σύνολο των απαιτήσεων, που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση του ως άνω παρεχόμενου υλικού.
Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας www.ourdoctor.grκαμία ευθύνη φέρουν και αποκλείεται να καλύψουν υποχρέωση, που ενδεχομένως προκύψει από οποιοδήποτε, σταλθέν από οποιονδήποτε, υλικό.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας www.ourdoctor.grκαταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. Τα μέλη και οι επισκέπτες αποδέχονται ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δικαιούνται να τροποποιούν, αλλά και να διακόπτουν προσωρινά ή και μόνιμα το σύνολο ή κάποιο τμήμα της ιστοσελίδας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ένεκα λόγων ανωτέρας βίας και χωρίς προειδοποίηση. Αυτό δε καθόσον η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των μελών ή των επισκεπτών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή και από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν ταυτόχρονα χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου, τέλος δε και από κάθε άλλη πιθανή αιτία.
Ως εκ τούτου το www.ourdoctor.gr καμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, ενδοσυμβατική, αδικοπρακτική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή από την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ' αυτό. Επίσης δε το www.ourdoctor.gr καμία ευθύνη φέρει σχετικά με την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, τη διακοπή και την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του, την απώλεια του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές διατηρούν αναλλοίωτο το δικαίωμα να διακόψουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου, για λόγους αφορώντες στη συντήρηση, αναβάθμιση, εύρυθμη και λειτουργική τεχνική υποστήριξη, κ.α.
Αν και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας καταβάλουν κάθε δυνατή και εύλογη προσπάθεια να προστατεύσουν το δικτυακό τόπο www.ourdoctor.gr από ψηφιακούς ιούς, είναι αδύνατο να εγγυηθούν ότι αυτό ουδέποτε πρόκειται να προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε μέλος και κάθε επισκέπτης είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν και να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία τους (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων) πριν τη χρήση του ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι διαχειριστές του www.ourdoctor.grδύνανται να τηρούν αρχείο και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου, τα οποία κοινοποιούνται προηγουμένως σε αυτόν από τους ιδίους. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου, καθώς και στις οικείες διατάξεις του Νόμου (Ν.2472/1997) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης υπόκειται στις συναφείς διατάξεις των: ΠΔ.207/1998 και ΠΔ.79/2000, άρθρου 8 Ν. 2819/2000, Ν.3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ευρωπαϊκών οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ
Το www.ourdoctor.grδίνει το δικαίωμα στα μέλη του να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ως επίσης να τα διορθώσουν και να τα ενημερώσουν, ακόμη δε και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς τη σχετική υπηρεσία του.
Οι διαχειριστές δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση ή μίσθωση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα. Οι διαχειριστές δύνανται να διαβιβάσουν προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, μόνο εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των μελών για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή το www.ourdoctor.grενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες και στα μέλη του έντυπα, αλληλογραφία, δελτία τύπου, ανακοινώσεις.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, που συνεργάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα, έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, που τα μέλη του δικτυακού τόπου www.ourdoctor.grκαταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης στον ίδιο τον ιστότοπο. Σε συμμόρφωση προς τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες κρατικές Αρχές (Δικαιοσύνη, Διοίκηση, Αστυνομία, κλπ), κατόπιν της υποβολής σχετικού αιτήματός τους.
Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας www.ourdoctor.gr ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των μελών του για τυχόν λαβούσα χώρα διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων, ένεκα της εκ μέρους τους χρήσης - μέσα από της σελίδες του εν λόγω δικτυακού τόπου - προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Γίνεται μνεία και εν τοις πράγμασι ρητώς συμφωνείται πως οιοσδήποτε (πελάτης, μέλος, επισκέπτης και άλλος) με δική του δαπάνη θα αποζημιώσει την ίδια, τους διαχειριστές, υπαλλήλους, εκπροσώπους, προμηθευτές, συνεργαζόμενους με αυτήν και αντιπροσώπους της ιστοσελίδας www.ourdoctor.grγια κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια ή άλλη εναντίον της και εναντίον όλων των ανωτέρω εκτενώς αναφερομένων προσώπων στρεφόμενη διαδικασία, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια ή άλλη διαδικασία εγέρθηκε, ερειδόμενη:
1. σε κακή χρήση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μέσω Η/Υ.
2. σε χρήση του λογαριασμού από οποιονδήποτε, όπου και όταν είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
3. σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον Η/Υ.
4. σε περίπτωση καταπάτησης από οποιονδήποτε οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, αλλά και κάθε άλλης μορφής δικαιώματος, ατομικού ή κοινωνικού.
5. σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων μελών, κατά την εγγραφή ή την επεξεργασία τους.
6. σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνιών εκείνων, που έχουν συναφθεί με το παρόν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε τυχόν αναφυόμενη από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης διαφορά αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

NetSense

Διαδικτυακές Υπηρεσίες
Μαργαρήτας 4, ΤΚ 15126 - Μαρούσι, Αττική - Ελλάδα
Τηλ. 210 8023355


Copyright © 2011 ourdoctor.gr  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος